CCBC2   V2

Центр транскордонного співробітницва

Smaller Default Larger
K2_ThuAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_Sep+03004EEST05
K2_ThuAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_ThuAM2013
K2_ThuAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_EEST1SepE

Стаття 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей Статут не порушує вже існуючих форм і видів транскордонного співробітництва кожної з Сторін.

2.Цей Статут не порушує внутрішнього законодавства країни будь-якого з учасників Прикордонного Співтовариства Єврорегіон "Дніпро" (далі - Співтовариство).

3.Сторони в рамках взаємних угод, а також у відповідності зі своїми можливостями фінансують діяльність Співтовариства, а також його органів, створених відповідно до даного Статуту.

4.Сторони будуть підтримувати місцеві ініціативи, що сприяють розвитку транскордонного співробітництва на території країн-учасниць Співтовариства.

5.Органи Співтовариства, що виконують координаційні і дорадчі функції, повинні у своїй діяльності керуватися законодавством кожної з Сторін.

6.При здійсненні своїх функцій співтовариства, його органи можуть співробітничати з установами й організаціями, як своєї держави, так і закордонних країн.

7.Кожна з Сторін, у відповідності зі своїм внутрішнім законодавством, може погоджувати з відповідними органами влади зміст рішень Ради Співтовариства. Крім того, дані адміністративні органи мають можливість на їхню вимогу одержувати будь-яку інформацію про діяльність Співтовариства і його рішення.

Стаття 2
МЕТА І ЗАВДАННЯ СПІВТОВАРИСТВА

Співтовариство створюється з метою розвитку співробітництва прикордонних територій у наступних напрямках:

- всебічний економічний розвиток;

- регіональне планування;

- комунікації, транспорт і зв`язок;

- освіта, охорона здоров`я, спорт і туризм;

- охорона і поліпшення стану навколишнього середовища;

- ліквідація надзвичайних ситуацій, стихійних лих і їхніх наслідків;

- сприяння розширенню контактів між жителями прикордонних територій, розвитку співробітництва між установами й організаціями, а також суб`єктами господарської діяльності.

Стаття 3
ЧЛЕНСТВО В СПІВТОВАРИСТВІ

1.У Співтовариство входять дійсні й асоційовані члени.

2.Засновники Співтовариства мають статус дійсних членів, статус асоційованих членів визначається Радою Співтовариства.

3.Членство в Співтоваристві не позбавляє права встановлювати двосторонні чи багатосторонні зв`язки, укладати угоди з іншими структурами, що не входять до складу Співтовариства.

4.Кожний із членів Співтовариства має право вільного виходу з нього. Для виходу зі Співтовариства необхідно сповістити про це Раду Співтовариства не пізніше, ніж за шість місяців до виходу із Співтовариства. Членство в Співтоваристві припиняється з моменту ухвалення відповідного рішення Радою Співтовариства.

5.У випадку виникнення в одній із країн-членів адміністративно-територіальних змін, що стосуються території одного чи декількох членів Співтовариства, суб`єкти, що виникли в результаті зміни, набувають членства в Співтоваристві на основі правонаступництва відповідно до законодавства своєї країни.

6.Усі члени Співтовариства є рівноправними незалежно від розмірів території і кількості населення.

7. Асоційованими членами Співтовариства можуть бути будь-які адміністративно-територіальні утворення, представлені місцевими органами державної влади, у тому числі ті, що не мають кордону зі Співтовариством.

Стаття 4
ОРГАНИ СПІВТОВАРИСТВА

1.Керівними органами Співтовариства є:

- Рада Прикордонного Співтовариства Єврорегіон "Дніпро";

- Президія Ради Прикордонного Співтовариства Єврорегіон "Дніпро";

- Секретаріат Прикордонного Співтовариства Єврорегіон "Дніпро".

2.Керівні органи Співтовариства виконують координаційні, дорадчі і представницькі функції, пов`язані з реалізацією цілей і завдань Співтовариства, згаданих у статті 2 Статуту.

3.Ревізійна комісія може створюватися за рішенням Ради і є контролюючим органом Співтовариства.

4.Чисельність органів Співтовариства, їхня структура і компетенція можуть змінюватися за взаємною домовленістю Сторін.

Стаття 5
РАДА СПІВТОВАРИСТВА

1.Рада Прикордонного Співтовариства Єврорегіон "Дніпро" (далі - Рада) є найвищим органом Співтовариства.

2.До складу Ради входять по 10 представників, делегованих кожною з Сторін.

3.Представники кожної з Сторін виконують обов`язки членів Ради протягом терміну, визначеного місцевими органами самоврядування, які делегували їх у Раду. Члени Ради виконують свої обов`язки до моменту вибору нових представників.

4.Відкликання члена Ради може відбутися в будь-який час і здійснюється Стороною, що його призначила, після попереднього повідомлення Президії Співтовариства. На місце відкликаного члена Ради Сторона протягом одного місяця делегує нового представника.

5.Засідання Ради проводяться не рідше, ніж один раз на рік і є відкритими, якщо Рада не прийме іншого рішення.

6.На вимогу кожної з сторін можуть скликатися надзвичайні засідання Ради.

7.У засіданнях із правом дорадчого голосу можуть брати участь представники законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів від кожної з Сторін, а також представники міжнародних організацій за згодою Ради.

8.Головою Ради й одночасно Президії обирається по черзі кожний із членів Президії терміном на один рік. Голова керує роботою Президії в період між засіданнями Ради Співтовариства.

9.До компетенції Ради відноситься:

- обрання голови Президії Співтовариства;

- обрання Президії Співтовариства і Ревізійної комісії;

- визначення регламентів Ради і Секретаріату Співтовариства і Ревізійної комісії;

- здійснення контролю за діяльністю Президії Співтовариства і затвердження його річних звітів;

- рішення питань про прийняття нових членів Співтовариства і припинення членства, присвоєння статусу почесного члена Ради;

- затвердження бюджету Співтовариства;

- прийняття рішень з питань членства Співтовариства в міжнародних організаціях.

10.Усі рішення Рада приймає, виходячи з принципу одностайності сторін.

11.Проекти рішень надаються Раді керівником Секретаріату або представниками Сторін.

12.Регламент діяльності Ради визначається відповідним рішенням Ради.

Стаття 6
ПРЕЗИДІЯ СПІВТОВАРИСТВА

1.Президія Співтовариства (далі - Президія) складається з 6 членів і призначається Радою за принципом - "по два від кожної з Сторін".

2.Президія здійснює робочі, координаційні і представницькі функції в період між засіданнями Ради і підзвітна йому.

3.До компетенції Президії відноситься:

- представлення Співтовариства на міжнародній арені;

- виконання рішень Ради Співтовариства;

- керівництво Секретаріатом Співтовариства;

- скликання робочих груп Співтовариства.

- внесення змін до Статуту;

- прийняття рішень з інших питань, визначених у Статуті.

4.Президія засідає циклічно чи в міру необхідності.

5.У процесі засідань Президія підводить підсумки поточної діяльності, підготовляє (або виражає думку) проекти рішень і інші матеріали на засідання Ради Співтовариства.

6.Регламент діяльності Президії визначається відповідним рішенням Ради.

Стаття 7
СЕКРЕТАРІАТ СПІВТОВАРИСТВА

1.Секретаріат Співтовариства (далі - Секретаріат) є координуючим виконавчим і адміністративним органом Співтовариства, який створюється Радою і складається з рівної кількості представників від кожної з Сторін.

2.Кожна з Сторін створює національне відділення Секретаріату - Національне координаційне бюро (далі - Бюро).

3.Бюро не підлягають одне одному і є виконавчими і координаційними органами кожної з Сторін.

4.Керівники Бюро беруть участь у засіданнях Ради і Президії.

5.В обов`язки Секретаріату входить:

- підготовка і представлення на розгляд Ради проектів рішень, а також інших розробок, що стосуються спільних дій у рамках прикордонного співробітництва, у перекладі на мови Сторін;

- підготовка засідань Ради;

- координація діяльності робочих груп;

- здійснення інших функцій, пов`язаних з управлінням і фінансуванням діяльності Співтовариства;

6.Функції керівника Секретаріату виконує керівник Бюро тієї сторони, член Президії якої є Головою в Раді.

7.Секретаріат може бути зареєстрований як міжнародна громадська організація за законодавством однієї з Сторін з відкриттям розрахункового рахунку для фінансування своєї діяльності.

8.Регламент діяльності Секретаріату визначається рішенням Ради.

Стаття 8
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

1.Ревізійна комісія складається з 6 членів і в рівних пропорціях представляє кожну з сторін.

2.До компетенції ревізійної комісії входить перевірка правильності використання фінансових ресурсів Співтовариства і ведення документації.

3.Голова ревізійної комісії затверджується Радою по черзі від кожної з Сторін терміном на два роки.

4.Ревізійна комісія діє відповідно до регламенту, затвердженого рішенням Ради.

Стаття 9
РОБОЧІ ГРУПИ

1.Для вирішення визначених завдань Президія може створювати постійні чи тимчасові робочі групи (далі - групи).

2.Групи готують пропозиції і матеріали, які подаються на розгляд Секретаріату.

3.Групи можуть запрошувати експертів для роботи над проблемними питаннями.

4.Тематику діяльності робочих груп, а також способи їхнього фінансування визначає Президія.

5.Конкретні умови організації і функціонування робочих груп визначаються регламентом, затвердженим Президією.

Стаття 10
ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВТОВАРИСТВА

1.Фінансування діяльності Співтовариства, необхідне для реалізації його цілей і задач, забезпечується кожною з Сторін.

2.Сторони, в рамках досягнутих домовленостей, а також виходячи зі своїх можливостей, фінансують діяльність Співтовариства і його органів, які створені на основі даного Статуту.

3.Усі Сторони надають засоби на затверджені Радою проекти, а також засоби, необхідні для функціонування Секретаріату і робочих груп, на умовах рівності, якщо Рада не прийме іншого рішення.

4.Кожна зі сторін має право в рамках своїх можливостей за згодою Ради здійснювати діяльність з метою безоплатного використання її результатів на користь Співтовариства.

5.Бюджет Співтовариства може фінансуватися з зовнішніх джерел, при цьому засоби і матеріальні цінності розподіляються між Сторонами у відповідності зі спеціальним рішенням Президії.

6.Рада приймає рішення з питань невиконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань з фінансування або затримок внесення відповідних платежів.

Стаття 11
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВТОВАРИСТВА

1.Співтовариство припиняє свою діяльність у випадку одностайного рішення всіх Сторін, якщо мета і завдання, для яких воно було створене, не реалізовані.

2.У випадку розпуску Співтовариства його майно, тобто його основний і оборотний капітал (активи і пасиви), що складають загальну власність Співтовариства, поділяється між сторонами пропорційно їхнім внескам.

3.Вихід зі Співтовариства одного з засновників не означає припинення діяльності Співтовариства.

4.Ліквідацію Співтовариства здійснює Ліквідаційна комісія, до складу якої входять по три представники від кожної з Сторін.

Стаття 12
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут є невід`ємною частиною Угоди про створення Прикордонного Співтовариства Єврорегіон "Дніпро".

За Гомельську область Республіки Білорусь:

Голова Гомельського обласного виконавчого комітету О.С. Якобсон

Голова Гомельської обласної Ради депутатів В.С. Сєліцкій

За Брянську область Російської Федерації:

Голова адміністрації Брянської області Ю.Є. Лодкін

Голова Брянської обласної Думи С.М. Панасов

За Чернігівську область України:

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В.В. Мельничук

Голова Чернігівської обласної Ради В.О. Ковальов 

K2_ThuAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_Sep+03004EEST05
K2_ThuAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_ThuAM2013
K2_ThuAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_EEST1SepE

Гомельська область Республіки Білорусь, представлена головою Гомельського обласного виконавчого комітету і головою Гомельської обласної Ради депутатів, Брянська область Російської Федерації, представлена головою адміністрації Брянської області і головою Брянської обласної Думи, Чернігівська область України, представлена головою Чернігівської обласної державної адміністрації і головою Чернігівської обласної Ради, іменовані надалі Сторонами, керуючись бажанням вільного об`єднання і співробітництва народів Європи на принципах традиційних демократичних цінностей, ринкової свободи і господарювання в прикордонних районах, діючи відповідно до законодавства держав Сторін, керуючись цілями і принципами Угоди між Республікою Білорусь і Урядом України про співробітництво прикордонних областей Республіки Білорусь і України від 12 травня 1997 року, Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Російською Федерацією і Республікою Білорусь від 21 лютого 1995 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією й Україною від 25 травня 1997 року, приймаючи до увагу Європейську Рамкову Конвенцію про прикордонне співробітництво між територіальними співтовариствами і владами від 21 травня 1980 року, погодилися про наступне:

Стаття 1

1.Сторони створюють прикордонне співтовариство Єврорегіон "Дніпро" (далі - співтовариство).

2.Центром співтовариства з білоруської Сторони є місто Гомель, з російської - місто Брянськ, з української - місто Чернігів.

3.Співтовариство має відкритий характер для органів місцевого самоврядування і територіальних органів місцевого управління, у тому числі й інших держав.

Стаття 2

1. Головною метою співтовариства є сприяння соціально-економічному розвитку, науковому і культурному співробітництву прикордонних територій Сторін.

2. Мета, завдання й організаційна структура співтовариства визначені в Статуті прикордонного співтовариства Єврорегіон "Дніпро", що є невід`ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 3

1.Ця Угода набирає сили з дня її підписання.

2. У цю Угоду можуть вноситися доповнення і зміни, які оформляються окремими протоколами, що складають невід`ємну частину даної Угоди.

3. Угода укладається на невизначений термін і припиняє дію після закінчення шести місяців з дати, коли одна з Сторін повідомить у письмовій формі інші Сторони про свій намір припинити її дію.

Вчинено 29 квітня 2003 року в місті Гомелі в трьох примірниках, кожний російською і українською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Гомельську область Республіки Білорусь:

Голова Гомельського обласного виконавчого комітету О.С. Якобсон

Голова Гомельської обласної Ради депутатів В.С. Сєліцкій

За Брянську область Російської Федерації:

Голова адміністрації Брянської області Ю.Є. Лодкін

Голова Брянської обласної Думи С.М. Панасов

За Чернігівську область України:

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В.В. Мельничук

Голова Чернігівської обласної Ради В.О. Ковальов